Projekt usprawnienia postępowań w przedmiocie przyznania Karty Polaka obywatelom Białorusi

W dniu 2 czerwca 2017 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka. Zgodnie z tym projektem, organem właściwym do rozpoznania wniosków obywateli Białorusi o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydania decyzji w tych sprawach będzie wojewoda podlaski.

Obecnie, sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie Karty Polaka na terytorium Republiki Białoruś są prowadzone w trzech polskich placówkach konsularnych. Wobec znacznej ilości postępowań, czas oczekiwania na decyzję wynosi nawet pół roku. Zmiana przepisów ma na celu usprawnienie tych procedur.  Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć wojewodę jako organ właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydania decyzji w tych sprawach, a także wskazać państwo pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia szybkiego i sprawnego dostępu osób zainteresowanych otrzymaniem Karty Polaka.

Projekt rozporządzenia został skierowany do dalszych prac legislacyjnych.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *